Statutes

§ 1 Namn

Förbundets namn är Svenska Poloförbundet – The Swedish Polo Association, förkortat SPA. Förbundets hemort är kansliets.

§ 2 Ändamål

Förbundet är en ideell förening med syftet att verka för vidgad kännedom om och utveckla polosporten i Sverige, samarbeta med Internationella Poloförbundet (FIP) samt att samla alla vänner av polosporten kring sådana gemensamma uppgifter och aktiviteter som främjar dessa syften. Förbundet skall dessutom bedriva utbildningsverksamhet för att främja samma intressen.

§ 3 Förbundets verksamhet

SPA ansvarar för utarbetande av tydliga regler i Sverige för spel, hästhållning och arrangemang av officiella tävlingar. SPA ska vidare ansvara för formella internationella kontakter. SPA ska därtill stödja utbildningen av domare och instruktörer, arrangerandet av SM, NM eller VM samt föra register över tävlingsresultat och hålla tävlingskalender. SPA avgör vilka tävlingsregler som ska gälla för respektive tävling. Varje enskild klubb har rätt att ordna turneringar, men skall anmäla alla sådana turneringar till SPA.
SPA ska inom sig utse en handicapkommitté som ska följa de regler som gäller enligt Hurlingham Polo Association, HPA.
SPA ansvarar för informationsmaterial, kontakt med massmedia, samordning av uppvisningar av riksbetydelse.
Förbundets och klubbarnas verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 4 Organisation och tillhörighet

Förbundet leds av en förbundsstyrelse. Till förbundet finns klubbar anslutna med var sin styrelse för att leda klubbens arbete. Förbundet ska vara anslutet till, Internationella Poloförbundet (FIP ) och HPA. Förbundets riksårsmöte kan också besluta att förbundet kan anslutas till annan sammanslutning vars verksamhet och stadgar är förenliga med förbundets målsättning enligt §2.

§ 5 Beslutande organ

Förbundets högsta beslutande organ är riksårsmöte. Regionens högsta beslutande organ är regionårsmöte. Klubbarnas högsta beslutande organ är klubbsårsmöte.

§ 6 Medlemskap

Förbundet har aktiva medlemmar och associerade medlemmar. Aktivt medlemskap är öppet för den klubb som spelar polo efter SPA:s regler.
Aktiva medlemmar kan indelas i Poloklubbar som har minst fyra spelare med handikapp i Sverige, vältränade polohästar och fullgod spelplan. Poloskolor är klubbar som inte fullt ut uppfyller kraven för att vara en Poloklubb. Aktiva medlemmar skall presenteras på SPA:s hemsida.
Associerat medlemskap är öppet för den klubb, det företag eller den privatperson som har intresse av att främja SPA:s syfte enligt §2. Associerade medlemmar kan presenteras på SPA:s hemsida.
Medlemskapet söks direkt till SPA. Aktiva medlemmar har rätt att delta i beslutsfattande. Associerade medlemmar har yttranderätt vid riksårsmöte och rätt till full insyn i SPA:s verksamhet.
Förbundsstyrelsen beslutar om inval av nya medlemmar. Medlemmar som bedriver en verksamhet som står i strid med förbundets målsättning och regler kan varnas och/eller uteslutas efter beslut av förbundsstyrelsen. En medlem kan överklaga ett sådant beslut till riksårsmötet. Spelare som uppträder uttalat illojalt eller aktivt motarbetar förbundet kan varnas och/eller uteslutas efter beslut av förbundsstyrelsen. Spelare kan överklaga ett sådant beslut till riksårsmötet.

§ 7 Medlemsavgiften

Medlemsavgiften fastställs på riksårsmötet. Nya medlemmar skall betala hela årsavgiften när helst under året inträde i förbundet sker. Medlemsavgiften skall främst användas för att täcka SPA:s avgifter till internationella sammanslutningar.

§ 8 Riksårsmöte

Riksårsmöte skall hållas senast föreutgången av augusti månad, kallelse skickas till varje klubb minst 15 dagar före mötet. Extra riksårsmöte kan vid behov inkallas av förbundets styrelse. Dagordningen vid ordinarie riksårsmöte skall omfatta följande punkter:

 

Varje medlem och klubb kan ställa förslag till riksårsmötet. Sådana förslag ska vara SPAs kansli tillhanda senast den 30 juni. Styrelsen ansvarar för att samtliga klubbar i god tid före årsmötet har tillgång till alla nödvändiga årsmöteshandlingar. Alla medlemmar har rätt att närvara och yttra sig på årsmötet. Rösträtt har varje fullvärdig medlem. Fullmakter är inte tillåtna, alla beslut fattas med enkel majoritet, i händelse av lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.

§ 9 Förbundsstyrelse

Styrelsen är, då riksårsmötet inte är samlat, förbundets beslutande organ. Styrelsen ska bestå av det antal ledamöter årsmötet fastslår. Årsmötet ska välja ordförande på två år (väljs ojämna år), sekreterare på två år (väljs jämna år) och kassör på två år (väljs ojämna år). I styrelsen inväljes vidare respektive sektionsordförande (om sektioner se nedan) med en mandattid på två år.
Till riksstyrelsen kan väljas medlem i SPA med undantag för av SPA anställd personal.
Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, I händelse av lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras som skall justeras av den fungerande ordföranden jämte ytterligare en i sammanträdet deltagande ledamot. Kallelse till styrelsesammanträde skall ske skriftligt eller med e-post och kallelsetiden skall vara lägst 14 dagar. Samtliga ledamöter skall kallas.
Styrelsen skall inom sig utarbeta och fastställa en arbetsordning som minst skall innehålla befattningsbeskrivning samt redovisning av befogenheter och ansvar.
Inom styrelsen ska ett verkställande utskott inrättas bestående av 3-5 ledamöter. I utskottet ska ordförande, kassör och sekreterare ingå. Utskottet är styrelsens verkställande organ och får beslutsbefogenheter av styrelsen genom beslutad delegationsordning. Styrelsen ska vara enhällig i sitt beslut om delegation av beslut till verkställande utskottet.
Utöver styrelsen kan efter beslut på riksårsmötet sektioner inrättas. Sektionernas ordförande tillika styrelseledamöter väljs på riksårsmötet, övriga ledamöter utses av förbundsstyrelsen efter förslag från sektionsordförande.

Styrelsen åligger bland annat att:

§ 10 Revisorer och räkenskap

Revisor och revisorsersättare väljs för ett år. Revisorerna skall fortlöpande kontrollera riksförbundets verksamhet, räkenskaper och förvaltning. Dessutom skall revisorerna också avgöra om användandet av förbundets medel har skett i överensstämmelse med dess målsättning. Revisorerna skall vid räkenskapsårets utgång granska årsbokslut, räkenskaperna och styrelsens förvaltning samt avge revisionsberättelse till riksårsmöte.

§ 11 Firmateckning i förbundet

Firman tecknas av ordförande och kassör var för sig eller på så sätt som styrelsen bestämmer.

§ 12 Valberedningens arbetsuppgifter i förbundet

Valberedningen har att i god tid före årsmötet genom kontakter med styrelse och medlemmar ta fram förslag på kandidater till ny styrelse samt revisorer. Dessa förslag skall presenteras för medlemmarna i kallelse till riksårsmöte.

§ 16 Stadgeändring

För bifall till stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt riksårsmöte (ordinarie eller extra) eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande riksårsmöten, varav ett ordinarie, hållna med minst en månads mellanrum.

§ 17 Upplösning

Förbundet kan upplösas efter beslut på två på varandra följande riksårsmöten med 3/4 majoritet, varav ett ordinarie. Förbundets tillgångar skall fördelas mellan de fullvärdiga medlemmarna. och årsmötet väljer med enkel majoritet två likvidatorer som får i uppgift att verkställa överförandet till de fullvärdiga medlemmarna.