Organization

Board

Committees

Contact

Styrelsen nås på mailadressen: info@swedishpoloassociation.se

Annual meeting

Riksårsmöte skall hållas senast före utgången av augusti månad, kallelse skickas till varje klubb minst 15 dagar före mötet. Extra riksårsmöte kan vid behov inkallas av förbundets styrelse. Dagordningen vid ordinarie riksårsmöte skall omfatta följande punkter:

Varje medlem och klubb kan ställa förslag till riksårsmötet. Sådana förslag ska vara SPAs kansli tillhanda senast den 30 juni. Styrelsen ansvarar för att samtliga klubbar i god tid före årsmötet har tillgång till alla nödvändiga årsmöteshandlingar. Alla medlemmar har rätt att närvara och yttra sig på årsmötet. Rösträtt har varje fullvärdig medlem. Fullmakter är inte tillåtna, alla beslut fattas med enkel majoritet, i händelse av lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.